Genel Bilgiler

M i s y o n u m u z

Danışmanlık hizmetlerini aktif hale getirerek Üniversitemiz ve bağlı birimlerin tesis edeceği işlemlerde azami ölçüde mevzuata,  hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliği ve adalete uygun olarak işlemlerin tesisi ile dava ve ihtilaf konusu olacak hususları asgariye indirmek, dava ve mütalaa ile ilgili konularda da alt yapıyı (esas ve şekil açısından) hukuki kurallar içerisinde oluşturularak ihtilaf konusunun yargıya taşındığı durumlarda haklılığımızın ortaya konulmasını sağlamaktır.

V i z y o n u m u z

T.C. Anayasası’nın 2’nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti anlayışı çerçevesinde; sahip olduğu mevzuat birikimini, gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz içinde diğer Üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.

Kalite Politikamız

Kalite politikamız, Üniversitemizin ve Müşavirliğimizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile ulusal ve evrensel etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

  • Üniversitenin yapacağı tüm işlemlerin azami ölçüde hukuka uygunluğunu sağlamaya çalışarak ileride ihtilaf konusu (dava konusu) olan işlemlerde davaların lehimize sonuçlanmasına zemin hazırlamayı ve ihtilaf sayısını azaltarak başarı seviyemizi daha da yükseltmeyi
  • Müşavirliğimizi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler ile müşavirlik üzerinde oluşan tehdit unsurlarını bir bütün olarak düşünerek kurumumuzun mali ve idari birimlerimizden alınacak desteklere dayalı olarak hizmet kalitemizi arttırmayı
  • Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde çözüm önerileri sunmayı
  • Yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Üniversitemizin idari tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde icrasında danışmanlık yapmayı
  • Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamayı

esas alır.