Öğrenci Disiplin Soruşturması

 • Öğrencilerle ilgili disiplin soruşturmaları "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yürütülür.
 • Bu yönetmelikte öngörülmüş olan disiplin cezaları, uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarmadır. Ağırlığına göre, hangi fiillerin hangi cezaları gerektirdiği yönetmelikte ayrı ayrı belirtilmiştir.
 • Soruşturma yapmaya yetkili amirler (Bkz. Yönetmelik m.12) tarafından tayin edilen soruşturmacı özellikle Yönetmeliğin 14-15-16. Maddelerinde yer alan esaslara titizlikle uymalıdır.
 • Soruşturmacı, hakkında soruşturma başlatılan öğrencinin savunma hakkını tam olarak kullanması konusu üzerinde hassasiyetle durmalıdır.
 • Öğrencinin savunmasını almak üzere kendisine bir davetiye gönderilir:

            Bu davetiyede,

 • belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması,
 • atfedilen suçun neden ibaret olduğu,
 • çağrıya özürsüz olarak uymadığında veya özrünü zamanında bildirilmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
 • Sözlü savunma yapmak üzere gelen öğrenciye, savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde üç günden az olmamak üzere süre verilir.
 • Bu davetiye, öğrencinin savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce elinde olacak şekilde, yazılı olarak (iadeli taahhütlü mektupla) yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adresine gönderilir. Öğrenciye tebliğin yapıldığı gün süreden sayılmaz. Süre ertesi günden başlar.
 • Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilan olunur. Okula kaydolurken bildirdikleri adres değiştiği halde, bunu kurumlarına bildirmemiş olan ( veya yanlış veya eksik adres vermiş olan) öğrenciler, okulda mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
 • Kabul edilebilir bir özür ya da mücbir sebep nedeniyle davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden makul bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.
 • Soruşturmacı, öğrencinin soruşturma konusu eylemi işleyip işlemediğini belirleyebilmek için tanık dinleyebilir, olay mahallinde keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir.
 • Soruşturma sırasında yapılan her işlem bir tutanakla tespit edilir. Tutanakta işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, sorulan sorular ve cevaplar belirtilir.
 • Tutanak, soruşturmacı, katip ve ifade sahibi (veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar) tarafından imzalanır.
 • Tanığa yemin verdirilir ve yaptırılan yeminin şekli yazılır. Sanığa yemin verdirilmez.
 • Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli, soruşturmacıların her türlü bilgi, belge, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.
 • Öğrenci hakkında aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Sanığın ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez. Ancak, disiplin amir veya kurulunun bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde mahkeme kararının beklenmesi mümkündür.

 

SORUŞTURMA RAPORU

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir.
Raporda;

 • Soruşturma onayı
 • Soruşturmaya başlama tarihi
 • Soruşturulanın kimliği
 • Soruşturmanın safhaları
 • Delilleri
 • Alınan savunma özetlenir.
 • Raporda, her suç unsuru ayrı ayrı tahlil edilerek , delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir.
 • Varsa belgelerin asıl veya onaylı suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
 • Soruşturma raporu dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie gönderilir.